THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7.2019 tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh