THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6.2019 tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh